Rejsevilkår

BETINGELSER FOR KØB AF PAKKEREJSER AF LA TRAVEL DENMARK A/S

Følgende betingelser regulerer aftaleforholdet mellem rejsearrangøren, der er medlem af Rejsegarantifonden (i det følgende kaldet "arrangøren"), og den rejsende ved køb af en pakkerejse.

Ud over disse betingelser kan arrangøren (LA Travel Denmark A/S) også opstille supplerende eller særlige betingelser.

Disse beskrives nedenfor med kursiveret fed tekst.

 1. Indledende bestemmelser

1.1 Hvad er en pakkerejse?

1.1.1. Med "pakkerejse" menes et arrangement, som er udformet, før aftalen indgås, og som består af

 • transport og
 • indkvartering eller
 • nogle af disse tjenester kombineret med en turisttjeneste, som udgør en ikke uvæsentlig del af arrangementet, og som ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering

Ikke alle pakkerejser indeholder transport, indhold af pakkerejsen vil fremgår i bestillingsprocessen 

1.1.2. Herudover er det en betingelse, at arrangementet varer mere end 24 timer og omfatter overnatning samt sælges eller markedsføres til en fælles pris eller til separate priser, der er knyttet til hinanden.

1.2 Den rejsendes generelle forpligtelser

1.2.1. Den rejsende er ansvarlig for, at han/hun har et gyldigt pas og øvrige dokumenter, som er nødvendige for at kunne gennemføre rejsen, og – hvis forholdene kræver det – visum og nødvendige vaccinationer.

For rejsende under 18 år, der ikke ledsages af en værge, kræves der dokumentation for, at værgen godkender rejsen.

1.2.2. Den rejsende skal for samtlige i pakkerejser som inkluderer flyvninger, have afsluttet check-in i overensstemmelse med rejseplanen eller anden anvisning.

1.2.3. Den rejsende skal rette sig efter de ordensbestemmelser, som foreskrives af arrangøren, eller som gælder for de tjenester, der indgår i pakkerejsen, såsom hoteller, lufthavne, transportmidler osv.

1.2.4. Den rejsende skal altid optræde på en måde, der ikke er til gene for medrejsende. Grove overtrædelser kan medføre, at den rejsende bortvises fra videre deltagelse i rejsen af arrangøren eller af dennes repræsentant.

Den rejsende skal i sådanne tilfælde selv sørge for hjemtransport og bære de omkostninger, der opstår i forbindelse hermed.

LA Travel Denmark A/S tilbyder altid fodboldbilletter i hjemmesektionen, hvis intet andet angives. Undtaget er dog landskampe på udebane, som altid er blandt danske supportere. Det er den rejsendes eget ansvar at sætte sig ind i de gældende regler for optræden og påklædning ved hvert enkelt arrangement. Billetter leveres for det meste som sammenhængende, dog kan det forekomme med et sæde imellem, 2 rækker over hinanden, 2 rækker over hinanden med billetter evt. som sæde 6,8 eller med en gang imellem de to sæder.

1.2.5. Den rejsende skal ved aftalens indgåelse oplyse arrangøren om nationalitet, herunder oplysninger om besiddelse af dansk eller udenlandsk pas samt eventuelt dobbelt statsborgerskab, for at arrangøren kan opfylde sin forpligtelse til at informere om eventuelle pas- og visumkrav. Arrangørens forpligtelse til at informere om pas- og visumkrav gælder kun i forhold til EØS-borgere.

1.2.6. Den rejsende skal omgående efter modtagelsen omhyggeligt gennemgå bekræftelse, billetter og øvrige rejsedokumenter og kontrollere, at oplysningerne stemmer overens med det, der er aftalt, og at samtlige navne er stavet på samme måde som i passet. Eventuelle fejl skal omgående meddeles arrangøren.

LA Travel Denmark A/S påtager sig ikke noget ansvar for, at navne ikke stemmer overens med passet, hvis den rejsende ikke har kontrolleret navnene på bookingbekræftelsen. Forkert stavning af navn kan indebære meromkostninger for navneændring eller bestilling af ny flybillet.

1.2.7. Den rejsende skal omgående meddele arrangøren eventuelle ændringer af adresse, e-mailadresse, telefonnummer eller andre oplysninger af betydning for arrangørens muligheder for at kontakte den rejsende.

1.2.8 Den rejsende skal følge eventuelle af arrangøren angivne regler for genbekræftelse af flyvninger, der indgår i individuelle rejser og pakkerejser uden rejseleder. Undladelse af genbekræftelse medfører, at berørte lufthavne har ret til at disponere over de reserverede pladser, og at den rejsende således kan miste retten til at benytte resterende flyvninger.

1.2.9. Den rejsende skal løbende holde sig opdateret om afrejsesteder og afgangstider, f.eks. ved omgående efter ankomsten til en lufthavn at opsøge informationsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilken terminal eller udgang flyet afgår fra. Disse oplysninger ændres ofte, hvilket er uden for arrangørens kontrol.

Arrangementer kan flyttes fra fastsat dag og tidspunkt Ved fodboldkampe i Europa i weekender anbefaler LA Travel Denmark A/S derfor at rejse fredag til mandag.

1.2.10. Hvis den rejsende ikke har iagttaget ovenstående forpligtelser, kan han/hun ikke fremsætte krav hverken mod arrangøren, formidler eller underleverandør af pakkerejsen for de følgevirkninger, som den rejsendes undladelse af at følge disse forpligtelser medfører.

1.2.11. Den hovedrejsende er den person, som bestiller rejsen og dermed indgår aftalen med arrangøren. Den hovedrejsende er betalingsansvarlig for hele bestillingen. Alle ændringer og eventuel afbestilling skal foretages af den hovedrejsende. Tilbagebetaling ved afbestilling sker til den hovedrejsende. Den hovedrejsende er ansvarlig for at forsyne arrangøren med korrekte kontaktoplysninger, så vedkommende kan modtage vigtige meddelelser. Den hovedrejsende er ansvarlig for at videresende vigtig information til øvrige rejsende.

1.3. Pris og aftalte tjenester

1.3.1. Oplysninger i brochurer og kataloger, herunder internet, indgår i aftalen. Oplysningerne er bindende for arrangøren, hvis ikke denne udtrykkeligt i kataloget eller brochuren har forbeholdt sig ret til at foretage ændringer, og den rejsende har fået information om sådanne ændringer, inden aftalen indgås.

LA Travel Denmark A/S tager forbehold for tryk- og skrivefejl på hjemmesiden samt i annoncemateriale og tryksager.

1.3.2. Den rejsende skal betale rejsens pris senest på det tidspunkt, der fremgår af aftalen. Arrangøren har ret til at opkræve en første delbetaling i forbindelse med, at aftalen indgås (tilmeldingsgebyr). Hvis rejsens fulde pris ikke betales ved aftalens indgåelse, skal det resterende beløb betales på det af arrangøren angivne tidspunkt.

LA Travel Denmark A/S opkræver et tilmeldingsgebyr på 50 % af rejsens samlede pris. Tilmeldingsgebyret skal være LA Travel A/S i hænde en uge efter modtagelse af skriftlig bekræftelse på booket rejse, og slutbetalingen skal være LA Travel A/S i hænde en måned inden afrejse. Ved bestilling af rejse mindre end 30 dage før afrejse sker den fulde betaling omgående. Ved bestilling udelukkende af arrangementsbilletter sker den fulde betaling inden for en uge efter modtagelse af skriftlig bekræftelse.

1.3.3. Prisen skal angives på en sådan måde, at hele rejsens pris tydeligt fremgår. Den skal omfatte alle i aftalen inkluderede tjenester samt obligatoriske tillæg, skatter og afgifter.

1.3.4. På destinationsstedet kan der forekomme krav om lufthavnsafgifter, entré og andre lokale afgifter, som det ikke er muligt at opkræve betaling for, når aftalen indgås, da disse afhænger af lokale regler eller af, at ekstra tjenester benyttes, som ikke indgår i aftalen.

1.3.5. Hvis intet andet udtrykkeligt fremgår, er rejsens pris baseret på indkvartering i delt dobbeltværelse. Ønskes indkvartering for kun én person, har arrangøren ret til at opkræve et tillæg for enkeltværelse, uanset om dette sker efter aftalens indgåelse, eller om det sker som en konsekvens af en efterfølgende uforudset hændelse, f.eks. at en medrejsende bliver syg. Eventuelt krav om enkeltværelsestillæg vil blive faktureret den rejsende straks efter, at arrangøren har fået information om eller på anden måde har konstateret ændringen.

1.3.6. En tilslutningsrejse eller et specialarrangement indgår kun i aftalen, hvis disse er solgt eller markedsført sammen med hovedarrangementet til en fælles pris eller til separate priser, der er knyttet til hinanden.

1.3.7. Eventuelle separate tjenester/ydelser på den rejsendes anmodning indgår kun i aftalen, hvis disse udtrykkeligt er bekræftet af arrangøren.

Eventuelle mundtlige aftaler indgået på bestillingstidspunktet skal stå på bookingbekræftelsen for at kunne påberåbes.

1.3.8. Hvis der for en pakkerejse opstilles et krav om et mindste deltagerantal, for at rejsen kan gennemføres, skal det af arrangørens markedsføringsmateriale fremgå, hvor mange deltagere der kræves, for at rejsen kan gennemføres, samt det tidspunkt, hvor den rejsende senest skal have modtaget information om, at rejsen ikke bliver til noget. Opnås det mindste antal deltagere ikke, der kræves, for at rejsen kan gennemføres, har arrangøren ret til at aflyse rejsen. Den rejsende har i sådanne tilfælde ikke ret til skadeserstatning.

1.3.9. Arrangøren skal, inden aftalen indgås, oplyse den rejsende om pas- og visumkrav samt de helbredsbestemmelser, der gælder under rejsen.

1.3.10. Arrangørens pligt til at informere om, hvad der gælder i forhold til pas og visum, gælder kun for statsborgere i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Hvis den rejsende ikke er statsborger i en sådan stat, er den rejsende selv ansvarlig for at sætte sig ind i, hvad der gælder i forhold til pas og visum.

1.3.11. Arrangøren skal, inden aftalen indgås, give den rejsende oplysninger om muligheden for at tegne rejseforsikring og/eller eventuel afbestillingsforsikring/-beskyttelse. Hvis arrangøren tilbyder afbestillingsforsikring/-beskyttelse, og den rejsende ønsker at tegne en sådan via arrangøren, skal den rejsende oplyse arrangøren om dette, senest når aftalen om køb af pakkerejse indgås.
Afbestillingsforsikring/-beskyttelse kan ikke tilføjes efterfølgende.

LA Travel Denmark A/S tilbyder ikke rejse- og afbestillingsforsikring

1.4. Aftalens indgåelse

1.4.1. Aftalen bliver bindende for parterne, når arrangøren skriftligt har bekræftet den rejsendes bestilling. Arrangøren skal bekræfte den rejsendes bestilling uden forsinkelse.

1.4.2. Arrangøren kan dog i stedet bestemme, at aftalen bliver bindende for parterne, når arrangøren skriftligt har bekræftet den rejsendes bestilling, og den rejsende inden for den aftalte tid har betalt tilmeldingsgebyr eller, hvis et tilmeldingsgebyr ikke skal betales, hele rejsens pris iht. arrangørens anvisninger. En sådan bestemmelse skal tydeligt fremgå af arrangørens betingelser.

1.4.3. Såfremt den rejsende ikke erlægger betaling i overensstemmelse med aftalen, har arrangøren ret til at hæve aftalen. Ved en sådan ophævelse har arrangøren ret til betaling af det beløb, som den rejsende skulle have betalt, hvis den rejsende havde afbestilt rejsen i overensstemmelse med arrangørens afbestillingsbetingelser.

 1. Ændring af aftalen

2.1. Prisændringer

LA Travel Denmark A/S tilbyder prisgaranti på samtlige pakkerejser og justerer ingen priser, efter at den rejsendes bestilling er bekræftet, og aftalen er indgået.

2.1.1. Såfremt omkostningsstigninger for arrangøren indtræffer, efter at aftalen i medfør af punkt 1.4 ovenfor er blevet bindende for parterne, må arrangøren hæve prisen på rejsen med et beløb, der svarer til omkostningsstigningerne, hvis disse skyldes:

 • ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser,
 • ændringer i skatter, told og afgifter eller afgifter for visse tjenester som f.eks. lufthavns-, havne-, landings- og startafgifter
 • ændringer i valutakurser, der bruges ved beregning af prisen for pakkerejsen.

2.1.2. I sådanne tilfælde må prisen hæves med et beløb, der svarer til den rejsendes andel af den omkostningsstigning, som arrangøren rammes af, for at gennemføre aftalen. Hvis f.eks. en afgift iht. punkt 2.1.1. ovenfor stiger med 100 kroner for hver rejsende, må prisen hæves med samme beløb.

2.1.3. Ret til prisforhøjelse iht. ovenstående foreligger kun, hvis omkostningsstigningen overstiger 100 kr.

2.1.4. Prisen må ikke hæves inden for de sidste 20 dage før den aftalte afrejsedato. Arrangøren skal, så snart det er muligt, underrette den rejsende om prisændringerne.

2.1.5. Rejsens pris skal på tilsvarende vis sænkes, hvis arrangørens omkostninger falder tidligere end 20 dage før den aftalte afrejsedato, af samme årsager som angivet ovenfor. Ved omkostningsfald skal prisen kun reduceres, hvis omkostningsfaldet overstiger 100 kr.

2.2. Overdragelse af pakkerejse

2.2.1. Den rejsende har ret til at overdrage rejsen til en anden person. Det er dog en forudsætning, at den person, som pakkerejsen overdrages til, opfylder de af arrangøren ved aftalens indgåelse angivne nødvendige betingelser og krav for deltagelse i pakkerejsen. Retten til at overdrage rejsen kan helt eller delvist begrænses af arrangøren, hvis en overdragelse ikke er mulig på grund af betingelser, der stilles af en underleverandør. Hvis f.eks. en flybillet iht. flyselskabets betingelser ikke må overdrages, betyder en overdragelse af pakkerejsen, at den rejsende ikke får nogen tilbagebetaling af flybilletten, og at den person, som rejsen overdrages til, selv skal købe en ny flybillet. Begrænsninger i retten til at overdrage en rejse skal altid tydeligt fremgå af aftalen.

2.2.2. Den rejsende og den person, som pakkerejsen overdrages til, hæfter solidarisk for det beløb, der udestår til betaling for rejsen, og for samtlige ekstraomkostninger, der følger af overdragelsen. Herudover har arrangøren ret til rimelig kompensation for det ekstraarbejde, som denne har som følge af overdragelsen.

2.3. Ændringer efter aftalens indgåelse

2.3.1. Den rejsendes ønske om ændringer før afrejse

2.3.1.1. For ændringer efter aftalens indgåelse af rejsens tidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere osv. har arrangøren, ud over kompensation for de faktiske omkostninger, som ændringen medfører, ret til at opkræve et administrativt gebyr.

2.3.1.2. Efter at aftalen er blevet bindende, er det ofte ikke muligt at ændre i de aftalte tjenester. Dette kan gælde for f.eks. krydstogter, flybilletter og hotelværelser, hvilket skal fremgå af aftalen. Den rejsende har ved ændringer derfor ikke ret til tilbagebetaling af den del af pakkerejsens pris, som omkostningen ved disse tjenester udgør.

2.3.2. Arrangørens ændringer/aflysning før afrejse

2.3.2.1. Hvis arrangøren bliver nødt til at aflyse rejsen, eller hvis den ikke kan gennemføres som aftalt, skal den rejsende snarest muligt informeres herom.

2.3.2.2. Dette gælder dog ikke for ændringer eller afvigelser, som kan anses for at være af mindre betydning for den rejsende.

2.3.2.3. Hvis ændringen medfører, at rejsens økonomiske værdi bliver mindre, har den rejsende ret til nedslag i prisen.

2.3.2.4. Er de af arrangøren foretagne ændringer i aftalen væsentlige, eller aflyses rejsen, uden at den rejsende er skyld heri, kan han/hun:

 • hæve aftalen og få tilbagebetalt hele det beløb, som han/hun har betalt iht. aftalen, eller
 • deltage i en anden pakkerejse, hvis arrangøren kan tilbyde dette.

2.3.2.5. Den rejsende skal inden for rimelig tid efter at have modtaget meddelelse om ændring eller aflysning af rejsen informere arrangøren om sit valg.

2.3.2.6. Hvis erstatningsrejsen har mindre værdi end den oprindelige pakkerejse, skal arrangøren tilbagebetale prisforskellen til den rejsende.

2.3.3 Arrangørens ændringer efter afrejse

2.3.3.1. På grund af senere indtrufne omstændigheder kan det ske, at arrangøren efter afrejse ikke kan levere dele af de aftalte tjenester. I sådanne tilfælde skal arrangøren tilbyde erstatningsarrangementer.

2.3.3.2. For visse pakkerejser kan det på grund af disses særlige karakter være vanskeligt at forudse det nøjagtige forløb. Ændrede naturforhold, vejomlægninger, politiske hændelser m.m. kan medføre, at arrangøren tvinges til at foretage ændringer i rejseplanen. Arrangøren skal i sådanne tilfælde om muligt tilbyde den rejsende erstatningsarrangementer. Hvis ændringen medfører en forringelse for den rejsende, kan denne have ret til skadeserstatning og/eller prisnedslag.

2.3.3.3. Hvis ændringer i de aftalte tjenester iht. punkt 2.3.3.1 eller punkt 2.3.3.2 skyldes omstændigheder uden for arrangørens kontrol, som denne ikke med rimelighed kunne forventes at have kalkuleret med, da aftalen blev indgået, og hvis følger denne med rimelighed heller ikke kunne have undgået eller overvundet, har den rejsende ikke ret til skadeserstatning. Hvis ændringer skyldes underleverandører, som arrangøren har benyttet, er arrangøren kun fri for erstatningspligt, hvis det skyldes en omstændighed uden for underleverandørens kontrol.

 1. Aftalens ophør

3.1. Den rejsendes afbestilling af pakkerejsen – generelle bestemmelser

3.1.1. Den rejsendes afbestilling af rejsen skal ske på den måde, som angives i aftalen. Hvis intet andet fremgår, skal opsigelsen ske skriftligt.

3.1.2. Den rejsende har ret til at afbestille sin rejse. Ved den rejsendes afbestilling har arrangøren ret til at få erstatning for de omkostninger, som arrangøren rammes af som følge af afbestillingen.

Arrangøren kan i sine supplerende betingelser angive rimelige, standardiserede afbestillingsgebyrer under hensyntagen til tidspunktet for afbestillingen.

Hvis der ikke findes nogen standardiserede opsigelsesgebyrer, har den rejsende ret til at få tilbagebetalt pakkerejsens pris fratrukket sådanne omkostninger, som arrangøren skal betale. Arrangøren skal på den rejsendes anmodning skriftligt redegøre for, hvordan omkostningerne er beregnet.

Ved afbestilling af en bekræftet rejsekander være mulighed for en vis tilbagebetaling.Kompensation afhænger af indholdet i LA Travel Denmark A/S's hotelaftaler, som varierer afhængigt af rejsemål og hotel. Ingen øvrige dele som f.eks. fly- og arrangementsbilletter tilbagebetales. Hvad der gælder for hver enkelt specifik rejse fremgår ved bekræftelse af rejsen.

3.2. Den rejsendes og arrangørens ret til at udtræde af aftalen på grund af force majeure

3.2.1. Såvel arrangøren som den rejsende har ret til at udtræde af aftalen, hvis der, efter at aftalen er blevet bindende for parterne, på eller i nærheden af rejsemålet eller på den planlagte rejserute, indtræffer en naturkatastrofe, krigshandling, generalstrejke eller en anden indgribende hændelse, som væsentligt påvirker rejsens gennemførelse eller forholdene på rejsemålet på det tidspunkt, hvor rejsen skal gennemføres. Hvis arrangøren udtræder af aftalen på grundlag af denne bestemmelse, har den rejsende ikke ret til skadeserstatning.

3.2.2. Vurderingen af, om en hændelse skal anses for at udgøre en sådan hændelse, som angives i punkt 3.2.1., skal foretages under hensyntagen til officielle udtalelser fra danske og internationale myndigheder. At Udenrigsministeriet fraråder rejser til det aktuelle rejsemål skal betragtes som en sådan hændelse.

3.2.3. Den rejsende har ikke ret til at afbestille på grundlag af punkt 3.2.1, hvis han/hun ved aftalens indgåelse havde kendskab til, at en sådan indgribende hændelse, som der sigtes til i nærværende punkt, forelå, eller hvis hændelsen var almindeligt kendt.

3.2.4. Hvis den rejsende ikke har ret til at afbestille rejsen på grundlag af punkt 3.2.1, men alligevel afbestiller, gælder afbestillingsreglerne i punkt 3.1.

3.2.5. For rundrejser gælder det, at den rejsende kun har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der berøres af den indgribende hændelse. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har den rejsende dog ret til at afbestille hele rejsen.

3.3. Afbestillingsbeskyttelse og afbestillingsforsikring

3.3.1. Hvis den rejsende har indgået aftale om afbestillingsbeskyttelse eller afbestillingsforsikring, kan rejsen afbestilles i overensstemmelse med de betingelser, der gælder for afbestillingsbeskyttelsen eller afbestillingsforsikringen.

 1. Fejl og mangler

4.1. Reklamation

4.1.1. Ved fejl i de aftalte tjenester skal den rejsende omgående, efter at han/hun har opdaget eller burde have opdaget fejlen, reklamere over for rejsearrangøren, dennes repræsentant eller den underleverandør, som fejlen angår, for at give arrangøren mulighed for at afhjælpe fejlen. Reklamation skal om muligt ske på rejsemålet.

Uden for den almindelige kontortid kan LA Travel Denmark A/S kontaktes via det Emergency Number, der findes i den rejsendes rejsedokumenter.

4.1.2. Den rejsende skal om muligt forsikre sig om, at reklamationen bliver dokumenteret skriftligt af arrangøren eller dennes underleverandør på stedet.

4.1.3. Den rejsende kan ikke påberåbe sig fejl, hvis reklamationen ikke er sket i overensstemmelse med ovenstående.

4.1.4. Krav om skadeserstatning eller nedslag i prisen skal snarest efter rejsens afslutning fremsættes over for rejsearrangøren.

4.1.5. Hvis krav som følge af fejl i de aftalte tjenester fremsættes senere end to måneder fra det tidspunkt, hvor den rejsende opdagede eller burde have opdaget fejlen, anses den rejsende for at have mistet retten til at påberåbe sig fejlen.

4.2. Afhjælpning af fejl

4.2.1. Hvis arrangøren tilbyder at afhjælpe fejlen, kan den rejsende ikke kræve nedslag i prisen eller hæve aftalen, forudsat at afhjælpningen sker inden for rimelig tid og uden ekstra omkostning eller væsentlig ulempe for den rejsende.

4.2.2. Den rejsende skal altid i videst muligt omfang begrænse skaden.

 1. Begrænsninger i arrangørens erstatningsansvar

5.1. Arrangørens ansvar for krav på grund af skader eller fejl er begrænset til de til enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa- og Montreal-konventionerne (for luftfart) og Athen-konventionen (for transport til vands). Arrangørens ansvar kan derfor ikke overstige det, der gælder for den eller de underleverandører, som har det direkte ansvar for den mangelfulde tjeneste.

5.2. Flyselskaberne har det direkte ansvar for korrekt afvikling af transporten iht. Warszawa- og Montreal-konventionerne, EU-forordning 889/2002, EU-forordning 261/2004 samt luftfartsloven.

5.3. Ovenstående medfører, at den rejsende ved forsinket, mistet eller beskadiget bagage i første omgang skal reklamere over for og fremsætte sine krav mod det kontraherende eller transporterende flyselskab. Kravene skal fremsættes, så snart hændelserne kommer til den rejsendes kendskab.

Tabs- eller skadesanmeldelsen skal om muligt laves i ankomstlufthaven, hvorved en skadesrapport (såkaldt PIR-rapport) skal oprettes.

5.4. Arrangøren er ikke ansvarlig for medicin, eventuelle værdigenstande som f.eks. kamera, kontanter, smykker m.m., der er opbevaret i indtjekket bagage. Visse flyselskaber tilbyder en særlig forsikring for let omsættelige genstande. En særlig erklæring skal i sådanne tilfælde laves direkte til flyselskabet ved indtjekning.

5.5. Der skal især gøres opmærksom på, at flyselskaber ofte har indbyrdes aftaler om, hvordan de håndterer hinandens flyvninger. For at gøre det nemmere for den rejsende ved klager og besvær har han/hun iht. Montreal-konventionen altid ret til selv at vælge, om kravet skal fremsættes til det flyselskab, der står på rejsedokumenterne (det kontraherende), eller det flyselskab, som faktisk udfører transporten (det transporterende).

 1. Tvister

6.1. Parterne bør forsøge at løse tvister, som vedrører fortolkningen eller anvendelsen af aftalen, gennem forhandlinger. Hvis parterne ikke kan blive enige, kan tvisten prøves ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller af en almindelig domstol.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
https://www.forbrug.dk/

Vi deltager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens tvistløsning.

EU-kommissionens hjemmeside for "online dispute resolution"
http://ec.europa.eu/odr